Regulamin

Nie masz konta w Growth Spot? Zarejestruj się
Postanowienia wstępne
 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Growth Advisors za pośrednictwem Platformy Growth Spot, w szczególności zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Platformy oraz dokonywania rezerwacji i realizacji Sesji.
 2. Platforma Growth Spot stanowi własność Growth Advisors Jacek Piątkowski z siedzibą w Luboniu przy ul. Wschodniej 23a/31 62- 030 Luboń REGON: 142862177, NIP: 7743025202 reprezentowanej przez Jacka Piątkowskiego.
 3. Regulamin jest dostępny pod adresem growthspot.pl w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Polityka Prywatności Platformy Growth Spot dostępna jest pod adresem growthspot.pl
Definicje
 1. „Platforma Growth Spot” lub „Platforma” – platforma internetowa dostępna pod adresem app.growthspot.pl umożliwiająca użytkownikom odbywanie spotkań z dostępnymi na platformie Ekspertami, za pomocą narzędzi do wideo konferencji
 2. Growth Advisors - właścicielem platformy Growth Spot jest firma Growth Advisors Jacek Piątkowski, ul. Wschodnia 23A/31, 62-030 Luboń, NIP: 7743025202
 3. „Użytkownik” – osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i posiada aktywny dostęp do platformy Growth Spot.
 4. „Konto Użytkownika” - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Growth Advisors, w którym gromadzone są dane Klienta.
 5. „Ekspert” - osoba posiadająca wykształcenie, wiedzę oraz doświadczenie zawodowe uprawniające do wykonywania usług z zakresu coachingu, mentoringu, szkoleń z zakresu rozwoju osobistego, świadcząca usługi za pomocą Platformy
 6. Sesja” – odpłatna konsultacja coachingowa lub mentoringowa, ukierunkowana na rozwój osobisty oraz podnoszenie efektywności pracy lub nauki, w formie spotkania Użytkownika z Ekspertem. Forma spotkania - online za pomocą narzędzi do wideo konferencji. Czas trwania oraz koszt Sesji uzależniony jest od wybranego rodzaju Sesji.
 7. Regulamin - niniejszy Regulamin Platformy
 8. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
Rodzaje i zakres usług
 1. Growth Advisors udziela Użytkownikom dostępu do Platformy Growth Spot umożliwiającej nawiązanie kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Ekspertem w celu realizacji usługi szkolenia i coachingu.
 2. Użytkownikiem może być również Partner Biznesowy, który ma możliwość zamówienia dowolnej ilości Sesji, a także udostępnienia Platformy swoim pracownikom i współpracownikom. Odpłatność za powyższe usługi ponosi wówczas Partner Biznesowy jako zamawiający, natomiast zakres i terminy zapłaty wynikają bezpośrednio z zawartej umowy. Do Pracowników i Współpracowników Partnera Biznesowego stosuje się wówczas wszystkie pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu, wyłączając postanowienia § 7.
 3. Growth Advisors świadczy na rzecz Użytkowników następujące usługi:
  1. korzystanie z Konta Użytkownika
  2. wyszukiwanie Ekspertów
  3. dokonywanie rezerwacji Sesji, a także późniejsza zmiana terminu i odwołanie Sesji za pośrednictwem Growth Spot
  4. realizacja Sesji w formie video konferencji na platformie Growth Spot
  5. dokonywanie płatności za Sesje
  6. otrzymywanie przez użytkownika przypomnień o terminie Sesji za pomocą e-mail
  7. umożliwienie Użytkownikom publikowania opinii o Ekspertach
Korzystanie z platformy Growth Spot
 1. Rejestracja na platformie Growth Spot wiąże się z koniecznością akceptacji warunków Regulaminu. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Platformy i jej funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Po zalogowaniu na Konto Użytkownika, Użytkownik otrzymuje dostęp do funkcjonalności i treści Platformy.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podawania zgodnych z prawdą danych osobowych oraz innych danych niezbędnych do rejestracji Konta Użytkownika i realizacji Sesji oraz ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych przy korzystaniu z Platformy.
 4. Adres e-mail jest unikalnym identyfikatorem Użytkownika, dlatego można posiadać tylko jedno Konto Użytkownika korzystając z jednego adresu e-mail.
 5. W formularzu rejestracyjnym oznaczone są dane, których podanie jest obowiązkowe do rejestracji.
 6. Wszelkie dane i informacje udostępniane są przez Użytkownika dobrowolnie.
 7. Użytkownik oświadcza, że:
  1. jest uprawniony do wprowadzania podanych danych i nie narusza w ten sposób praw osób trzecich
  2. wszelkie informacje i dane są prawdziwe
  3. w przypadku zmiany swoich danych podanych na potrzeby Platformy szkoleniowej, Użytkownik jest odpowiedzialny za ich poprawienie lub uzupełnienie
  4. będzie korzystać z platformy Growth Spot zgodnie z jej przeznaczeniem
  5. nie będzie kopiować, rozpowszechniać lub reprodukować całości lub części platformy Growth Spot
  6. odpowiada za poufność i bezpieczeństwo swojego Konta Użytkownika, w tym zachowanie tajemnicy haseł i loginu
  7. nie będzie zakładać więcej niż jednego Konta Użytkownika
  8. nie będzie w żaden inny sposób, niż na potrzeby korzystania z Platformy, przetwarzać ani wykorzystywać danych osobowych Ekspertów
  9. wystawiane przez Użytkownika opinie dotyczące Ekspertów będą rzetelne, zgodne z prawdą i nie będą naruszały dobrego imienia Eksperta
 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Platformy
 9. Growth Advisors zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta oraz cofnięcia przyznanego dostępu do zasobów Platformy w sytuacji, gdy Użytkownik podejmuje umyślne działania, zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu Platformy, w tym w szczególności usiłuje przerabiać lub usuwać zasoby Platformy bez zgody Growth Advisors oraz zachowuje się w stosunku do niego oraz innych Użytkowników w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego
 10. Partnerem technologicznym Growth Spot w zakresie rezerwacji spotkań i zarządzania kontami użytkowników jest SimplyBook.me Ltd. Więcej pod adresem: https://simplybook.me/pl/terms-and-conditions#tab-for-clients
Wymagania techniczne
 1. Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji: Wymagania systemowe dla komputerów PC, Mac i Linux Połączenie internetowe - szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (3G lub 4G / LTE) Głośniki i mikrofon - wbudowany lub wtyk USB lub bezprzewodowy Bluetooth Kamera internetowa lub kamera internetowa HD - wbudowana lub wtyczka USB lub kamera HD lub kamera HD z kartą przechwytywania wideo. Obsługiwane systemy operacyjne 1. macOS X z systemem macOS 10.7 lub nowszym 2. Windows 10 3. Windows 8 lub 8.1 4. System Windows 7 5. Windows Vista z dodatkiem SP1 lub nowszym 6. Windows XP z dodatkiem SP3 lub nowszym 7. Ubuntu 12.04 lub nowszy 8. Mennica 17.1 lub nowsza 9. Red Hat Enterprise Linux 6.4 lub nowszy 10. Oracle Linux 6.4 lub nowszy 11. CentOS 6.4 lub nowszy 12. Fedora 21 lub nowsza 13. OpenSUSE 13.2 lub wyższy 14. ArchLinux (tylko 64-bit) Obsługiwane tablety i urządzenia mobilne 1. Surface PRO 2 z systemem Windows 8.1 2. Surface PRO 3 z uruchomionym Win10 3. Urządzenia z systemem iOS i Android 4. Urządzenia Blackberry Obsługiwane przeglądarki 1. Windows: IE 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+ 2. Mac: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+ 3. Linux: Firefox 27+, Chrome 30+ Wymagania dotyczące procesora i pamięci RAM 1. Procesor: minimum jednordzeniowy 1 GHz lub wyższy, zalecany dwurdzeniowy 2 GHz lub wyższy (i3 / i5 / i7 lub odpowiednik AMD) 2. RAM: minimum - nie dotyczy, zalecane: 4 GB.
 2. Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Partner: W przypadku połączeń wideo 1: 1: 600 kb / s (w dół) dla wysokiej jakości wideo i 1,2 Mb / s (w dół) dla wideo HD Tylko do udostępniania ekranu (brak miniatury wideo): 50-75 kb / s (w dół) Do udostępniania ekranu z miniaturą wideo: 50-150 kb / s (w dół) W przypadku audio VoiP: 60-80 kb / s (w dół).
Rezerwacja i realizacja Sesji
 1. Użytkownik za pomocą Platformy rezerwuje Sesję z wybranym Ekspertem w dogodnym dla siebie momencie, spośród terminów dostępnych na Platformie Growth Spot.
 2. Rezerwacja jest potwierdzana automatycznie.
 3. Na podany adres e-mail, Użytkownik otrzyma potwierdzenie rezerwacji Sesji oraz przypomnienie o nadchodzącej Sesji wraz z linkiem do wideo spotkania.
 4. Spotkania online odbywają się z wykorzystaniem Platformy Growth Spot i nie wymagają od Użytkownika instalacji dodatkowego oprogramowania, ani zakupu licencji, poza zainstalowaniem samej aplikacji.
 5. Do realizacji Sesji niezbędny jest komputer z dostępem do Internetu oraz spełniający wskazane w §5 wymagania techniczne.
 6. Użytkownik ma możliwość zmiany terminu Sesji maksymalnie na 24 godziny przed jej rozpoczęciem. W przypadku nieodwołania Sesji w tym czasie, nie ma możliwości zmiany terminu Sesji, a spotkanie traktuje się jako zrealizowane, nawet w przypadku nie pojawienia się na nim Użytkownika.
Odpłatność Sesji
 1. Uczestnictwo w Sesjach może podlegać opłacie.
 2. Wszystkie ceny Sesji wskazane są na Platformie oraz w umowach zawieranych bezpośrednio z Użytkownikiem.
 3. Growth Spot zastrzega sobie prawo do zmiany cen za Sesje dostępne na Platformie szkoleniowej. Zmiana ceny danej Sesji w żadnym przypadku nie może zostać dokonana w stosunku do Użytkownika, który złożył już Zamówienie na tą Sesję.
 4. Do każdego Zamówienia może zostać wystawiona jest faktura według wskazania Użytkownika.
 5. Użytkownik dokonuje płatności za Sesję z wykorzystaniem metod płatności elektronicznej dostępnych w danym czasie na Platformie.
Poufność Sesj
 1. Poufność Sesji oznacza, że ich szczegółowa treść nie będzie udostępniana i ujawniana osobom nieupoważnionym bez pisemnej zgody Użytkownika
 2. W przypadku Sesji z psychoterapeutą za poufne uważa się przede wszystkim: przebieg i treść procesu terapeutycznego, dane o stanie psychicznym Użytkownika, dane o rokowaniach i postępach w terapii. Wszelkie notatki, nagrania z przebiegu Sesji, karta informacyjna itp. są objęte tajemnicą zawodową psychoterapeuty.
 3. Zasada poufności nie obowiązuje w przypadku, gdy zagrożone jest zdrowie lub życie użytkownika lub gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Zasada poufności nie obejmuje obszarów tematycznych nad którymi Użytkownicy pracują w czasie sesji, a które nie pozwalają na zidentyfikowanie Użytkownika. Dane te mogą posłużyć do tworzenia zagregowanych raportów.
Publikowanie opinii
 1. Użytkownik ma możliwość zamieszczania na Platformie opinii o Ekspertach opatrując je nickiem lub danymi Użytkownika
 2. Opinie o Ekspertach mogą dotyczyć wyłącznie ich działalności profesjonalnej i odbytych Sesji za pośrednictwem Platformy
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za publikowane treści
 4. Użytkownik oświadcza, że:
  1. przysługują mu wszelkie prawa do publikowanych treści, w tym autorskie prawa majątkowe
  2. nie będzie publikować opinii nieprawdziwych lub celowo wprowadzających w błąd
  3. nie będzie w opiniach zamieszczać treści reklamowych
 5. Growth Advisors ma prawo odmówić opublikowania opinii, a opublikowaną opinię usunąć jeśli jest ona niezgodna z regulaminem lub przepisami prawa.
 6. Growth Advisots nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych opinii.
Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące działania Platformy można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@growthadvisors.pl
 2. Po ujawnieniu wady działania Platformy lub nadużyć niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ujawnienia wady lub nadużycia, zawiadamia o jej fakcie Growth Adwisors w sposób opisany poniżej.
 3. Reklamacja Użytkownika lub zgłoszenie nadużycia powinno zawierać jego imię, e-mail, opis reklamacji, przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację lub zgłoszenie nadużycia oraz oczekiwania Użytkownika wobec Growth Adwisors.
 4. Reklamacja lub zgłoszenie nadużycia będzie rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Odpowiedź na reklamację lub zgłoszenie nadużycia będzie wysłana na dres e-mail przypisany do konta Użytkownika lub na adres wskazany w treści reklamacji.
Rozwiązanie umowy
 1. Growth Adwisors lub Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy oraz z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragraf
 2. Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia swojego Konta na adres e-mail Growth Adwisors kontakt@growthadvisors.pl
 3. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 4. Growth Adwisors, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym Użytkownika na podany przez niego podczas rejestracji adres e-mail. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego .. dni
Growth Advisors Jacek Piątkowski realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich "Wielopoziomowa cyfryzacja i automatyzacja procesu świadczenia usług usług coachingowych, mentoringowych i szkoleniowych w celu zwiększenia skalowalności biznesu Przedsiębiorstwa". Celem projektu jest stworzenie platformy internetowej dla podmiotów świadczących usługi coachingowe, mentoringowe i szkoleniowe oraz indywidualnych użytkowników. Planowane efekty: powstanie platformy Growth Advisors - narzędzia służącego do łączenia potrzeb użytkowników z ekspertami, świadczącymi dane usługi.