Polityka prywatności

Nie masz konta w Growth Spot? Zarejestruj się

I. WSTĘP

W celu ochrony prywatności i zgodnego z prawem przetwarzanie danych osobowych Growth Advisors Jacek Piątkowski z siedzibą w Luboniu przy ul. Wschodniej 23a/31 62- 030 Luboń (Zwanym dalej Growth Adwisors) podejmuje wszelkie środki, aby zapewnić prywatność Użytkownikom Strony internetowej www.growthspot.pl oraz Platformy Growth Spot.

Poniżej wyjaśniamy w jaki sposób dane naszych Użytkowników oraz Ekspertów są zbierane, wykorzystywane, przechowywane oraz przekazywane przez nas do innych podmiotów. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Platformy oraz z treści znajdujących się na naszej stronie internetowej. Growth Spot zastrzega sobie prawo do zmiany treści tego dokumentu w sytuacji konieczności zmiany zakresu oferowanych Usług, zmiany przepisów prawnych lub w innym przypadku, w którym jakiekolwiek zmiany mogą mieć wpływ na prawa podstawowe naszych Użytkowników i Ekspertów.

II. INFORMACJE OGÓLNE

Strona internetowa www.growthspot.pl (dalej: „Strona Internetowa”) oraz Platforma Growth Spot, umożliwiająca Użytkownikom odbywanie spotkań z Ekspertami, za pomocą narzędzi do wideo konferencji (dalej: “Platforma”) prowadzona jest przez Growth Advisors Jacek Piątkowski z siedzibą w Luboniu. przy ul. Wschodnia 23a/31 62- 030 Luboń REGON: 142862177, NIP: 7743025202, adres poczty elektronicznej:kontakt@growthadvisors.pl reprezentowaną przez Jacka Piątkowskiego, (dalej: „Growth Advisors”)

W ramach działalności Strony Internetowej oraz Platformy mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane Użytkowników, w tym dane osobowe. Użytkownicy mogą pozostawić swoje dane dobrowolnie w zakresie w jakim będą chcieli to zrobić (np. poprzez podanie ich podczas rejestracji na Platformie), ale niektóre dane (np. takie jak adres IP) mogą być również zebrane automatycznie.

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZBIERANIA, WYKORZYSTYWANIA, PRZETWARZANIA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie Danych Użytkowników, będących Klientami Growth Spot:
  Pozyskiwanie danych osobowych, następuje w momencie:
  1. Założenia Konta Użytkownika oraz wprowadzenia do niego danych osobowych wskazanych na Platformie podczas rejestracji Użytkownika, przy czym na swoim koncie Użytkownik może w każdej chwili dokonać modyfikacji wprowadzonych danych osobowych
  2. Podczas rezerwacji Sesji

   Zakres pozyskiwanych danych Użytkownika:

   a) Imię Nazwisko,

   b) Adres zamieszkania,

   c) adres e-mail,

   d) numer telefonu,

   e) informacje o zatrudnieniu,

   f) informacje o stanie rodzinnym oraz cywilnym,

   g) informacje o stanie finansowym, majątku, źródłach i kosztach utrzymania,

   h) informacje o stanie zdrowia,

   i) wszelkie pozostałe dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w związku z realizacją Sesji.

   Cele pozyskiwania danych osobowych

   a) zawarcie umowy na świadczenie usług coachingowych I terapeutycznych dla Użytkownika serwisu – Art. 6 ust. 1 lit b RODO

   b) Umówienie wizyty ze specjalistą - z art. 9 ust. 2 lit. a RODO konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych dotyczących stanu zdrowia

   c) Wykonywanie przez Administratora usług określonych umową zawartą z użytkownikiem – art. 6 ust. 1 lit f RODO

   d) Dodawanie opinii o Ekspercie po odbytych sesjach – art. 9 ust. 2 lit. a RODO

   e) Inne cele, związane z korzystaniem z Usług Growth Advisors, które obejmują przetwarzanie następujących danych: informacja o urządzeniu/przeglądarce, z którego korzysta użytkownik, adres IP, częstotliwość logowania lub korzystania z Usług, czas korzystania z Usług, czy strefa czasowa. – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, co znajduje oparcie w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

   f) Rozpatrywanie reklamacji skarg, żądania przenoszenia danych, wniesionego sprzeciwu

   Podstawa prawna

   W momencie dokonania rejestracji na Platformie Growth Spot zawierasz z nami umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Umowa ta stanowi podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych.

   Przechowywanie i udostępnianie Danych Użytkownika

   Dane Użytkownika będą udostępniane Ekspertowi, który będzie prowadził zamówioną Sesję. Wówczas Ekspert staje się administratorem tych danych osobowych, który będzie te dane przetwarzał do własnych celów, związanych z prowadzoną Sesją. Dla realizacji celów określonych w umowie zawieranej przez Użytkownika z Growth Advisors konieczne jest udostępnienie niezbędnych danych dotyczących stanu zdrowia, dlatego też w Regulaminie, który Użytkownik akceptuje znajduje się zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia (art. 9 ust. .2 lit. a RODO). Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:

   1. dostawcy usług i narzędzi informatycznych (np. hostingodawca);
   2. podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego i IT.

   Dane będą przechowywane przez następujący okres:

   - dane przechowywane w celu świadczenia usług – przez okres obowiązywania umowy, a po jej ustaniu przez okres 6 lat od daty rozwiązania lub wygaśnięcia umowy

   - dane przechowywane w celu rezerwacji Sesji z Ekspertem – w okresie istnienia konta Użytkownika, a po jego skasowaniu przez okres 6 lat od tego momentu,

   - dane przechowywane w celu rozpatrywania reklamacji, skarg, sprzeciwów i wniosków dotyczących danych osobowych – przez okres 6 lat od daty rozpatrzenia skargi, reklamacji, wniosku lub sprzeciwu

  3. Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie Danych Użytkowników, będących Ekspertami Growth Spot:

   Pozyskiwanie danych osobowych, następuje w momencie:

   1. Założenia Konta Użytkownika oraz wprowadzenia do niego danych osobowych wskazanych na Platformie podczas rejestracji, przy czym na swoim koncie Użytkownik może w każdej chwili dokonać modyfikacji wprowadzonych danych osobowych
   2. Zawarcia umowy o współpracy z Growth Advisors, gdzie podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy

   Zakres pozyskiwanych danych Użytkownika:

   a. Imię Nazwisko,

   b. PESEL,

   c. Adres zamieszkania,

   d. adres e-mail,

   e. numer telefonu.

   Cele pozyskiwania danych osobowych

   a) Zawarcie umowy o współpracy w przedmiocie świadczenia usług coachingowych lub terapeutycznych dla klientów Growth Advisors – Art. 6 ust. 1 lit b RODO

   b) Wykonywanie przez Eksperta usług określonych umową zawartą z Growth Advisors – art. 6 ust. 1 lit f RODO

   c) Inne cele, związane z korzystaniem z Usług Administratora, które obejmują przetwarzanie następujących danych: informacja o urządzeniu/przeglądarce, z którego korzysta użytkownik, adres IP, częstotliwość logowania lub korzystania z Usług, czas korzystania z Usług, czy strefa czasowa. – na popdstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, co znajduje oparcie w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

   d) Rozpatrywanie reklamacji skarg, żądania przenoszenia danych, wniesionego sprzeciwu

   Podstawa prawna

   Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Umowa zawarta z Growth Advisors stanowi podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych.

   Przechowywanie i udostępnianie Danych:

   Dane Użytkownika będą udostępniane osobom świadczącym usługi kadrowe i księgowe dla Growth Advisors, celem dokonania rozliczeń za spełnione świadczenia. Wówczas stają się administratorem tych danych osobowych, który będzie te dane przetwarzał do własnych celów, związanych z prowadzoną Sesją. Administrator może też udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:

   1) dostawcy usług i narzędzi informatycznych (np. hostingodawca);

   2) podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego i IT.

   Dane będą przechowywane przez następujący okres:

   - dane przechowywane w celu świadczenia usług – przez okres obowiązywania umowy, a po jej ustaniu przez okres 6 lat od daty rozwiązania lub wygaśnięcia umowy

   - dane przechowywane w celu rozpatrywania reklamacji, skarg, sprzeciwów i wniosków dotyczących danych osobowych – przez okres 6 lat od daty rozpatrzenia skargi, reklamacji, wniosku lub sprzeciwu

   Administrator działa jako podmiot przetwarzający (w rozumieniu art. 28 RODO) dla Ekspertów oraz Użytkowników, i na ich rzecz przetwarzamy dane osobowe.

   Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem udostępniania danych Google LLC, który to podmiot dostarcza usługę Google Analytics. Transfer danych następuje w oparciu o standardowe klauzule umowne.

IV. PRAWA UŻYTOWNIKA, KTÓRY UDOSTĘPNIA DANE OSOBOWE

 1. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

  1) prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

  2) prawo do sprostowania danych osobowych;

  3) prawo do usunięcia danych osobowych;

  4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  5) prawo do przeniesienia danych osobowych;

  6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

  7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 2. W celu wykonania powyższych praw, Użytkownicy, których dane dotyczą mogą skontaktować się z Administratorem - pisemnie lub drogą mailową.

V. COOKIES

1. W ramach działalności Strony Internetowej oraz Platformy Growth Spot wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników.

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji;

b) tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Strony Internetowej;

c) marketingowych, przy czym zgoda na wykorzystywanie w tych celach jest opcjonalna.

4. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies, session storage) oraz „stałe” (persistent cookies, local storage). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Strony Internetowej, usunięcia ich przez Użytkownika, lub wyłączenia oprogramowania). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

6. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika.

7. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.

8. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego, może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

9. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:

a) przeglądarka Firefox;

b) przeglądarka Chrome;

c) przeglądarka Microsoft Edge;

d) przeglądarka Opera;

e) przeglądarka Safari.

VI. NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ

1. W ramach Strony Internetowej wykorzystywane są narzędzia informatyczne dostarczane przez podmioty zewnętrzne. Korzystanie z tych narzędzi może wiązać się z korzystaniem z plików cookies dostarczanych przez te podmioty.

2. Na Stronie Internetowej wykorzystywane jest narzędzie Google Analytics dostarczane przez Google LLC (co wiąże się ze stosowaniem zewnętrznych plików cookies). Google LLC swoją siedzibę ma w USA, a więc poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Transfer danych następuje w na podstawie standardowych klauzul umownych.

Growth Advisors Jacek Piątkowski realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich "Wielopoziomowa cyfryzacja i automatyzacja procesu świadczenia usług usług coachingowych, mentoringowych i szkoleniowych w celu zwiększenia skalowalności biznesu Przedsiębiorstwa". Celem projektu jest stworzenie platformy internetowej dla podmiotów świadczących usługi coachingowe, mentoringowe i szkoleniowe oraz indywidualnych użytkowników. Planowane efekty: powstanie platformy Growth Advisors - narzędzia służącego do łączenia potrzeb użytkowników z ekspertami, świadczącymi dane usługi.